วัดพระธาตุโป่งขาม

ไม่มียาวิเศษใดดีเท่ากับการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเอง

น้ำตกจำปาทอง

วิถีพอเพียง วิถีการเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรม

ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  มีขอบเขตการดำเนินงานบริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นสำคัญ ตลอดจนเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ

ระบบงานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
      
      

หน่วยงานบังคับบัญชาและประสานงาน
สสจ.พะเยา    

ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี Click >>>


 KPI  
ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำคัญ >>>>
Monitor ตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2563 >>>
Clinical Practice Guideline Center ศูนย์รวมแนวทางปฏิบัติงานใน รพ.สต. >>>
WebLink ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข Nonhr >>>

คำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
คำแนะนำสำหรับสถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ
คำแนะนำประชาชน : กิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการรวมตัวกัน
UPDATE กิจกรรมวันนี้ !!!
รณรงค์การเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่งตรวจภาวะแทรกซ้อน ประจำปี 2563
      
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ให้บริการเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่เขตตำบล ที่ขึ้นทะเบียนการรักษา ณ รพ.สต.บ้านต๊ำ เพื่อส่งตรวจภาวะแทรกซ้อน เฝ้าระวังป้องกันสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง จำนวน 440 ราย โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 - 29 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น. - 08.30 น.

กิจกรรมรณรงค์เคาะประตูบ้านต่อต้านวัณโรค
      
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เคาะประตูบ้านต่อต้านวัณโรค เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน ในการค้นหา ควบคุม ป้องกัน หยุดการแพร่กระจายวัณโรค ในชุมชน ชมภาพกิจกรรม >>>
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รพ.สต.
      
เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วยบริการ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากจิตอาสาและพี่น้อง อสม.หมู่บ้านต๊ำพระแล หมู่ 7 และ 11 ร่วมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานตามนโยบาย Green & Clean Hospital และขอขอบพระคุณจิตอาสาทุก ๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย ดูภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่ >>>
      
รวมพลังหยุดยั้งวัณโรค 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดทำโครงการค้นหา ควบคุมและป้องกันภัยวัณโรคประจำปี 2562 โดยมุ่งเน้นการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และวิธีการส่งเสริมคุณภาพการรักษาโดยวิธีการ DOTs เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการรักษาวัณโรคผู้ป่วยในระดับครอบครัวและชุมชนให้มีความต่อเนื่องและมีการควบคุมโรคที่เข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน ดูภาพกิจกรรม >>>
      
การรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ทีม อสม.ประจำหมู่บ้าน ทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตลอดจนความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ได้ลงพื้นที่ในการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรค ในพื้นที่บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ 2  โดยการประชาสัมพันธ์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคให้กับชาวบ้านในชุมชน การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย การร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน และมาตรการในชุมชน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี โดยเน้นหลัก 3 เก็บ 3 โรค + 5ป1ข เป็นแนวทางร่วมดำเนินการอย่างจริงจัง ดูภาพกิจกรรม >>>
Anamaibantum on Google Map


แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตำบลบ้านต๊ำ

น้ำตกจำปาทอง เป็นน้ำตกที่พบเห็นในสภาพป่าดิบชื้นทั่วไป มีลักษณะเป็นน้ำตกสูงชัน น้ำใสสะอาดมีทั้งหมด 7 ชั้น โดยชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่สูง และสวยที่สุด บางชั้นจะมีสายน้ำตกลงมามีลักษณะคล้ายกับงาช้าง หรือหัวช้าง โดยแต่ละชั้นจะมีชื่อเฉพาะแตกต่างกันไป ซึ่งราษฎรแถว ๆ นั้นได้ตั้งตามลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัด จำปา หรือตาดหัวช้าง เป็นต้น น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์และมีทัศนียภาพที่สวยงาม อีกทั้งสายน้ำซึ่งตกลงมาเป็นชั้นๆ นั้นก็มีความใสสะอาด นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจ .....เที่ยวน้ำตก >>>

วัดพระธาตุโป่งขาม เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลบ้านต๊ำ และถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีพุทธสถานที่เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุโป่งขาม ภายในพระธาตุโป่งขามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นพุทธสถานเป็นเครื่องยัดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ จึงถือเป็นพระธาตุที่สำคัญแห่งหนึ่งของตำบลบ้านต๊ำ ที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่สักการบูชาของพระพุทธศาสนิกชน ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ และตำบลใกล้เคียง....เยี่ยมชมวัด >>>

Link หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง HDC Phayao
ศูนย์ข้อมูล HDC พะเยา  / ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ  / ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา / สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โรงพยาบาลพะเยา / บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา / เว็บไซต์จังหวัดพะเยา / ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย รพ.พะเยา / ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

ก้าวทันโรคและภัยสุขภาพ

CORONA VIRUS โคโรน่าไวรัส เป็นเชื้อไวรัสที่พบได้ทั้งในสัตว์และคน มีด้วยกันหลายสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ก่อโรคในสัตว์ บางสายพันธ์ก่อโรคในคน โดยคนที่ติดเชื้อโคโรน่าไวรัสมีอาการได้ตั้งแต่เป็นไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงปอดอักเสบติดเชื้อ รวมถึงโรคปอดอักเสบรุนแรการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่ก่อโรคปอดอักเสบ (pneumonia) ในเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) ประเทศจีน เริ่มจากช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 จนถึงปัจจุบัน คาดว่าเป็นการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ทั่วโลกก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อ่านต่อ...

ไข้เลือดออก (Denque Hemorrhagic Fever) : DHF

โรคไข้เลือดออกเดงกีติดต่อกันได้โดยมียุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ,ยุงลายสวน (Aedes albopictus) เป็นแมลงนำโรคร่วมกับยุงลายบ้าน เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้ ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนมากขึ้น แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลาย พร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไป เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทำให้คนนั้นป่วยได้ อ่านต่อ >>>>>

โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot Mouth Diseaseโรค มือ เท้า ปาก ลักษณะสำคัญมักมีไข้นำมาก่อน มีตุ่มเจ็บในปาก มีผื่นตามตัวเป็นตุ่มพอง ตุ่มเล็กๆ ไม่ใคร่โต ขึ้นตามมือ ฝ่ามือ เท้า ฝ่าเท้า และที่ก้น อาการเริ่มแรกจะมีไข้ต่ำๆ ไม่สบาย ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว (เด็กเล็กๆ มักบอกไม่ได้) และมีอาการเจ็บคอ หลังจากที่มีไข้ 1-2 วัน ในปากจะมีแผลเปื่อยและเจ็บ รอยโรคมักจะปรากฏที่ลิ้น และในกระพุ้งแก้ม อ่านต่อ >>>>>

Arthralgia ร้อยละ 80 ของอาการปวดข้อในชุมชนเกิดจากการเสื่อมสภาพตามวัย เกิดจากใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หรือเกิดร่วมกับการติดเชื้อไวรัสซึ่งที่พบบ่อยก็ได้แก่ไข้หวัดธรรมดา อาการปวดข้อจากสาเหตุดังกล่าวมักไม่รุนแรงและไม่เป็นอันตรายเพียงแต่ต้องการคำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหรือใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการตามสมควร มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เกิดจากโรคข้ออักเสบหรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่าไขข้ออักเสบหรือโรครูมาติสซั่มซึ่งต้องการการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อป้องกันหรือลดความพิการที่อาจเกิดตามมาในภายหลัง อ่านต่อ >>>

Varicella โรคอีสุกอีใส
อีสุกอีใส พบได้บ่อยในเด็ก แต่พบน้อยในผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคนี้มักไม่เคยเป็นมาก่อนและพบว่าอาการมักรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าที่พบในเด็ก มักพบการระบาดในช่วงตอนปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน แต่ก็พบได้ประปรายตลอดทั้งปี เด็กที่เป็นจะมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร ส่วนผู้ใหญ่มักจะมีไข้สูง มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคล้ายไข้หวัดใหญ่ ขณะเดียวกันก็จะมีผื่นขึ้นพร้อมๆ กับวันที่เริ่มมีไข้ หรือ 1 วันหลังมีไข้ โดยในระยะแรกจะขึ้นเป็นผื่นแดงราบก่อน ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มนูน มีน้ำใสๆ และคัน ต่อมาอีก 2-3 วันก็จะตกสะเก็ด อ่านต่อ >>>

สาระน่ารู้และวิชาการด้านสุขภาพ
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์