"คนบ้านต๊ำ ทำดี ไม่ทิ้งกัน"

วัดพระธาตุโป่งขาม

ไม่มียาวิเศษใดดีเท่ากับการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเอง

น้ำตกจำปาทอง

วิถีพอเพียง วิถีการเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรม

ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  มีขอบเขตการดำเนินงานบริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นสำคัญ ตลอดจนเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ

รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (อบจ.พะเยา)💓ขอเชิญชวนชาวชุมชนตำบลบ้านต๊ำ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 35-59 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ...โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 มกราคม 2567 เพื่อรู้ทันโรคภัย ใส่ใจสุขภาพ
ตามกำหนดการดังนี้

Ø  วันที่ 7 ม.ค. 2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าเรือ ม.13

Ø  วันที่ 10 ม.ค.2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๊ำน้ำล้อม ม.5

Ø  วันที่ 11 ม.ค.2567 ณ หอประชุม วัดต๊ำม่อน ม.6

Ø  วันที่ 12 ม.ค.2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๊ำพระแล ม.7

Ø  วันที่ 13 ม.ค.2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยเคียนเหนือ ม.1

Ø  วันที่ 14 ม.ค.2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโป่งขาม ม.10

Ø  วันที่ 15 ม.ค.2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๊ำดอนมูล ม.2

Ø  วันที่ 17 ม.ค.2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๊ำป่าลาน ม.3

Ø  วันที่ 18 ม.ค.2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๊ำใน ม.9

Ø  วันที่ 19 ม.ค.2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๊ำพระแล ม.11

Ø  วันที่ 20 ม.ค.2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๊ำม่อน ม.12

Ø  วันที่ 21 ม.ค.2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าช้าง ม.4

Ø  วันที่ 22 ม.ค.2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๊ำกลาง ม.8

ข่าวกิจกรรม/โครงการ !!!
กิจกรรม kick off เปิดตัวการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิสู่สาธารณะ
รายการ พะเยาพัฒนา วันที่ 14 ธันวาคม 2566 แอ่วบ้านต๊ำม่วนใจ๋ กับ รพ.สต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม


กิจกรรม #อาสากล้าแผ่นดิน กลุ่มเยาวชนอาสากล้าแผ่นดินพร้อมใจกันทำกิจกรรม “ อาสาสร้างสุข “ วาดรูปสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาวะ
น้ำตกจำปาทอง เป็นน้ำตกที่พบเห็นในสภาพป่าดิบชื้นทั่วไป มีลักษณะเป็นน้ำตกสูงชัน น้ำใสสะอาดมีทั้งหมด 7 ชั้น โดยชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่สูง และสวยที่สุด บางชั้นจะมีสายน้ำตกลงมามีลักษณะคล้ายกับงาช้าง หรือหัวช้าง โดยแต่ละชั้นจะมีชื่อเฉพาะแตกต่างกันไป ซึ่งราษฎรแถว ๆ นั้นได้ตั้งตามลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัด จำปา หรือตาดหัวช้าง เป็นต้น น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์และมีทัศนียภาพที่สวยงาม อีกทั้งสายน้ำซึ่งตกลงมาเป็นชั้นๆ นั้นก็มีความใสสะอาด นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจ .....เที่ยวน้ำตก >>>

วัดพระธาตุโป่งขาม เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลบ้านต๊ำ และถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีพุทธสถานที่เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุโป่งขาม ภายในพระธาตุโป่งขามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นพุทธสถานเป็นเครื่องยัดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ จึงถือเป็นพระธาตุที่สำคัญแห่งหนึ่งของตำบลบ้านต๊ำ ที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่สักการบูชาของพระพุทธศาสนิกชน ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ และตำบลใกล้เคียง....เยี่ยมชมวัด >>>

Link หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูล HDC พะเยา  / ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ  / ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา / สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โรงพยาบาลพะเยา / บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา / เว็บไซต์จังหวัดพะเยา / ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย รพ.พะเยา / ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

สาระน่ารู้และวิชาการด้านสุขภาพ
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์