ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ICD 10 TM for PCU ฉบับภาษาไทย 
ระบบรหัส International Statistical Classification of Diseases and related Health 
Problems, 10 th Reversion, Thai Modification (ICD 10 TM) 
บัญชีบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย แก้ไขครั้งที่ 10 

ในบทความนี้ Admin พยายามค้นหาข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการให้รหัสโรค (ICD10) เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานปฐมภูมิ ( Primary Care Unit ศสม./ศสช./รพ.สต.)ได้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการและการให้รหัสโรคสำหรับผู้รับบริการสุขภาพกรณีต่างๆ ให้มีความถูกต้องมากที่สุดนะครับ

การให้รหัสโรคสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
แบ่งตามลักษณะการให้บริการ 4 กรณี(ประเภท) ดังนี้
 • กรณีที่ 1 การให้บริการผู้มารับบริการส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ หรือมาตรวจค้นหาโรค  เช่น ฝากครรภ์ วัดความดัน ขอตรวจร่างกาย ขอยาคุม มารับบริการฉีดวัคซีน ให้รหัส ICD Z00 – Z99 ยกเว้น Z03 Z04 Z08 Z09 Z40 -Z54 Z93 Z94 Z95 Z96 Z97 
 • กรณีที่ 2 การใช้บริการบำบัดรักษาโรคหรือความเจ็บป่วย รวมผู้ป่วยไม่มีอาการมารับบริการสร้างเสริมสุขภาพแต่พบความเสี่ยงสูง เช่น ความดันโลหิตสูง(Pre HT) และผู้ป่วยพักฟื้นแล้วพบโรคใหม่ 
 1. ให้รหัส ICD A – T เป็นรหัสหลัก 1:Principle Diagnosis (วินิจฉัยหลัก) 
 2. หากให้หลายโรคหรือบาดเจ็บหลายแห่งให้รหัส A – T เป็นรหัสอื่น 4: Other Diagnosis ( สาเหตุอื่นๆ ) เป็นลำดับที่  2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 ลำดับที่ ...... จนครบรหัส 
 3. หากมีสาเหตุภายนอกให้รหัส V01 – Y 98 เป็นรหัสสาเหตุภายนอก (5:External cause) 
 4. หากให้บริการแพทย์แผนไทย ให้รหัส M เป็นรหัสหลัก 1 :Principle Diagnosis ตามด้วยรหัส U 50 – 77 เป็น รหัสอื่นๆ 4: Other Diagnosis 
 • กรณีที่ 3 การให้บริการผู้ป่วยหลังได้รับการบำบัดรักษาหรือผู้ป่วยที่วางแผนนัดหมายไว้ล่วงหน้า ผู้รับบริการเคยมีอาการเจ็บป่วย และเคยมารับการบำบัดรักษาไปแล้ว 
 1. ในกรณี อาการหรือโรคเดิมหายไปแล้วให้รหัส Z09.- 
 2. ในกรณี อาการหรือโรคเดิมทุเลา (หายร้อยละ 70- 80 )ให้รหัส Z54.- 
 3. ในกรณี อาการคงเดิมให้รหัสเดิมที่เคยให้ครั้งก่อน 
 4. ในกรณี อาการและโรคแย่ลงหรือเกิดโรคขึ้นใหม่มาอีกหรือแทรกซ้อนให้รหัสเหมือนกรณีที่ 2 
 • กรณีที่ 4 การให้บริการส่งต่อ ออกใบรับรองและบริการอื่น ผู้รับบริการมาขอรับการด้านอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษาโรค ผู้ป่วยมาขอใบส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลอื่น มาขอยาโดยไม่ป่วย 
 1. ในกรณี เกินขีดความสามารถต้องส่งต่อให้รหัสโรคหรืออาการที่ตรวจพบเหมือนกรณีที่ 2 
 2. ในกรณี มีการวินิจฉัยไว้แล้วให้รหัสโรคหรืออาการที่ตรวจพบเหมือนกรณีที่ 2 เป็นรหัสแรก ตามด้วยให้ รหัส Z72.3 
 3. ในกรณี ไม่ป่วยมาขอยา 

หมายเหตุ
 1. PCU สามารถให้รหัส 1:Principle 4:Other และ 5:External cause เท่านั้น 
 2. รหัสที่ 2: Comorbidity (โรคอื่นที่เป็นร่วมด้วย) และ รหัสที่ 3:Complication (โรคที่เกิดขึ้นเมื่อเข้านอนรักษาพยาบาลแล้ว) สามารถให้ได้ในหน่วยบริการทุติยภูมิ 
 3. รหัส V01 – Y 98 เป็นรหัสสาเหตุภายนอก (5:External cause) ไม่ให้เป็น1:Principle Diagnosis 
 4. รหัสแพทย์แผนไทย U 50 – 77 ไม่ให้เป็น 1: Principle Diagnosis
รหัสโรคที่พบบ่อยในหน่วยบริการปฐมภูมิ
A  -B  =  โรคติดเชื้อ
A00
อหิวาตกโรค
A059
อาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรีย
A08
ท้องร่วงจากไวรัส
A09
ท้องร่วงทั่วไป
A27
Leptospirosis
A753
Scrup typhus
A90
DF
A91
DHF
B001
Herpes viral
B019
Chicken pox
B029
Herpes zoster
B059
Measles
B084
มือ เท้า ปาก
B269
Mumps
B24
HIV


B309
ตาแดงระบาดจากไวรัส
B350
เกลื้อนใบหน้า ศีรษะ
B351
เชื้อราที่เล็บ
B352
เชื้อราที่มือ
B353
เชื้อราที่เท้า
B354
เชื้อราที่ลำตัว
B356
เชื้อราที่ขาหนีบ
B36
 โรคผิวหนังจากเชื้อราอื่น ๆ
B37
เชื้อราแคนดิด้า (ตกขาว)
B680
พยาธิตืดหมู
B681
พยาธิตืดวัว
B769
พยาธิปากขอ
B80
พยาธิเส้นด้าย
B779
พยาธิไส้เดือน
C-D  =  มะเร็ง เนื้องอก โรคเลือด
C220
มะเร็งตับ
C221
มะเร็งท่อน้ำดี
C509
มะเร็งเต้านม
C539
มะเร็งเต้านม
D563
ทาลัชชีเมีย แบบซ่อน
D569
ทาลัสซีเมียไม่ระบุ
D649
อ่อนเพลีย Anaemai
C189
มะเร็งลำไส้
E =    โรคต่อมไร้ท่อ
E049
คอพอกธรรมดา
E876
ภาวะโปตัสเซี่ยมต่ำ
E059
คอพอกเป็นพิษ
E10
เบาหวาน ชนิด 1
E119
เบาหวานไม่มีภาวะแทรกซ้อน
E118
เบาหวานมีภาวะแทรกซ้อน ไม่ระบุ
E15
หมดสติน้ำตาลต่ำไม่เป็นเบาหวาน
E54
ลักปิดลักเปิด
F  = ความผิดปกติทางจิต  พฤติกรรม
F419
Anxiety disorder
F100
Alcholic  intoxication
F102
Alcholic  dependence
F103
Alcholic  withdrawal
F209
จิตเภท
F411
Generalized  anxiety
G =  โรคระบบประสาท
G 439
ไมเกรน
G442
ปวดศีรษะจากความเครียด
G409
ลมบ้าหมู
G039
ไข้สมองอักเสบ
G443
ปวดศีรษะเรื้อรังจากอุบัติเหตุ
G810
อัมพาตครึ่งซีก
G822
อัมพาตครึ่งท่อน


H =  โรคของตา หู  และส่วนประกอบของตา  หู
H010
หนังตาด้านนอกอักเสบ
H101
เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้
H103
เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลัน
H110
ตาต้อเนื้อ
H113
เลือดออกที่เยื่อบุตา
H250
ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ระยะแรก
H252
ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ระยะสุก
H269
ต้อกระจกที่ไม่ระบุ
H409
ต้อหินที่ไม่ระบุ
H600
ฝีที่หูชั้นนอก
H601
ใบหูชั้นนอกอักเสบ
H609
Otitis externa
H612
ขี้หูอุดตัน
H669
หูชั้นกลางอักเสบ
H652
หูน้ำหนวกอักเสบเรื้อรัง
H660
หูน้ำหนวกเฉียบพลัน
H911
หูตึงในผู้สูงอายุ
H919
เสียการได้ยิน
H920
ปวดหู
H921
มีน้ำในหู
H00
กุ้งยิง


I =  โรคระบบไหลเวียนโลหิต
I10
ความดันโลหิตสูง
I209
เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด
I219
AMI(กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน)
I259
หัวใจขาดเลือดเรื้อรัง
I469
หัวใจหยุดเต้น
I48
AF
I519
Heart  disease
I951
ความดันโลหิตต่ำขณะลุก
I500
CHF
I698
Old CVA
I844
ริดสีดวงทวารมีเลือดออก
I849
ริดสีดวงทวารไม่แทรกซ้อน
J  =   โรคระบบทางเดินหายใจ
J019
Acute  sinutitis
J029
Acute   pharyngitis
J039
Acute  tolsillitis
J189
ปอดบวม
J111
Influenza
J00
Common cold
J06
URI
J45
Asthma
J209
Acute  bronchitis
J219
Acute  bronchiolitis
J300
Vasomotor rhinitis
J304
Allergic  rhinitis
J310
Chronic rhinitis
J312
Chronic  pharyngitis
J329
Chronic  Sinusitis
J350
Chronic  tonsillitis
J36
Peritonsilar  abscess
J449
COPD
K = โรคระบบย่อยอาหาร
K029
ฟันผุ
K050
เหงือกอักเสบ
K120
แผลร้อนใน
K131
กัดแก้ม กัดลิ้น
K130
ริมฝีปากอักเสบ


K140
ลิ้นอักเสบ
K25
GU
K29
Gastritis
K049
Hernia
H27
PU
K292
กระเพาะอาหารอักเสบ
จากแอลกอฮอลล์
K30
Dyspepsia
K359
ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
K590
Constipation (ท้องผูก)
K810
Acute Cholecystitis
K920
อาเจียนเป็นเลือด
K921
อุจจาระเป็นเลือด
L =  โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
L00
ผิวหนังอักเสบ
L010
พุพอง
L020
ฝีที่ใบหน้า
L021
ฝีที่คอ
L022
ฝีที่ลำตัว
L023
ฝีที่ก้น
L024
ฝีที่แขน ขา รักแร้ สะโพก ไหล่
L028
ฝีที่ศีรษะ
L030
Cellulitis นิ้วมือ
L031
Cellulitis แขน ขา
L032
Cellulitis ใบหน้า
L033
Cellulitis ลำตัว
L039
Cellulitis  ไม่ระบุ
L22
ผื่นผ้าอ้อม
L230
 ผื่นแพ้จากโลหะ
L232
ผื่นแพ้เครื่องสำอาง
L234
ผื่นแพ้จากสี
L235
ผื่นแพ้จากสารเคมี
L239
ผื่นแพ้สัมผัสอื่น ๆ
L236
ผื่นแพ้จากอาหาร
L237
ผื่นแพ้จากพืชยกเว้นอาหาร
L240
ผิวหนังอักเสบจากผงซักฟอก
L243
ผิวหนังอักเสบจากเครื่องสำอาง
L245
ผิวหนังอักเสบจากซีเมนต์
L247
ผิวหนังอักเสบจากพืช
L248
ผิวหนังอักเสบจากสี
L249
ผิวหนังอักเสบไม่ระบุ
L270
ผื่นทั่วตัวจากแพ้ยา
L271
ผื่นเฉพาะที่จากแพ้ยา
L272
ผิวหนังอักเสบจากอาหาร
L290
คันก้น
L291
คันถุงอัณฑะ
L292
คันปากช่องคลอด
L299
อาการคันที่ไม่ระบุ
L305
เกลื้อนน้ำนม
L309
ผิวหนังอักเสบไม่ได้ระบุ
L509
ลมพิษ
L502
ลมพิษจากความร้อน เย็น
L503
ลมพิษตามรอยขีดข่วน
L506
ลมพิษจาการสัมผัส
L508
ลมพิษเรื้อรัง
L89
แผลกดทับ
L236
ผื่นแพ้จากอาหาร
L70
สิว
M =  โรคระบบกล้ามเนื้อ
M069
รูมาตอยด์
M109
เก๊าท์
M179
ข้อเสื่อม
M479
กระดูกสันหลังเสื่อม
M542
ปวดคอ
M545
ปวดหลัง   LBP
M61
Mastitis
M791
ปวดกล้ามเนื้อ  Myalgia
M609
กล้ามเนื้ออักเสบ
M624
ตะคริว
M626
กล้ามเนื้อเคล็ด
M774
ปวดฝ่าเท้า
M771
ปวดข้อศอก
M792
ปวดเส้นประสาท
M796
ปวดแขน ขา


N = โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ
N949
ปวดประจำเดือน
N80
Endometriosis
N04
NS
N10
กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน
N11
กรวยไตอักเสบเรื้อรัง
N189
ไตวายเรื้อรัง
N200
นิ่วไต
N201
นิ่วท่อไต
N300
กระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน
N309
กระเพาะปัสสาวะอักเสบไม่ได้ระบุ
N40
ต่อมลูกหมากโต
N450
ถุงอัณฑะอักเสบมีหนอง
N459
ถุงอัณฑะอักเสบไม่มีหนอง
N61
เต้านมอักเสบ
N70
ปีกมดลูกอักเสบ
N760
Vaginitis
N920
Hypermennorrhea
N48
ความผิดปกติอื่น ๆขององคชาติ
O =   การตั้งครรภ์ หลังคลอด  P= ภาวะปริกำเนิด
O200
แท้งคุกคาม
O120
อาการบวมจากตั้งครรภ์
O121
ภาวะมีโปรตีนในปัสสาวะจากการตั้งครรภ์
O13
Mild eclampsia
O210
แพ้ท้องไม่รุนแรง
O911
ฝีที่เต้านม
O912
เต้านมอักเสบจากหลังคลอด
O923
ภาวะไม่มีน้ำนม
O926
ภาวะน้ำนมมากเกินไป
P38
สะดือทารกอักเสบ
P599
อาการตัวเหลืองในทารก
P921
การสำรอกในทารก
R =  อาการ  และอาการแสดง
R000
หัวใจเต้นเร็ว
R001
หัวใจเต้นช้า
R002
ใจสั่น
R040
เลือดกำเดา
R042
ไอเป็นเลือด
R05
ไอ
R060
หายใจลำบาก
R061
หายใจเสียงครืดคราด
R064
Hyperventilation


R066
สะอึก
R067
จาม
R074
เจ็บหน้าอก
R100
ปวดท้องเฉียบพลัน
R104
ปวดบิดท้อง
R11
คลื่นไส้อาเจียน
R12
แสบร้อนหน้าอก
R13
 กลืนลำบาก
R14
ท้องอืด
R17
ดีซ่าน
R18
ท้องมาน
R251
สั่น
R252
ตะคริว
R31
ปัสสาวะเป็นเลือด
R33
ปัสสาวะไม่ออก
R42
วิงเวียน
R490
เสียงแหบ
R500
ไข้หนาวสั่น
R501
ไข้สูงลอย
R509
ไข้ไม่ทราบสาเหตู มากกว่า 7 วัน
R51
ปวดศีรษะ
R53
เหนื่อยอ่อนเพลีย
R54
ชรา
R55
เป็นลมหมดสติ
R560
ชักจากไข้
R571
ช้อคจากความดันต่ำ
R579
ช็อคไม่ระบุ
R600
บวมเฉพาะที่
R601
บวมทั่วตัว
R630
เบื่ออาหาร
R64
ผอมแห้ง
S000
แผลถลอกที่หนังศีรษะ
S – T – V –X -Y – Z   =  การบาดเจ็บ  สาเหตุภายนอก
S007
แผลถลอกหลายแห่งที่หนังศีรษะ
S010
แผลเปิดที่หนังศีรษะ
S015
แผลเปิดที่ริมฝีปาก ช่องปาก
S060
Concussion
S090
Head  injury


S202
การฟกช้ำที่ทรวงอก
S417
แผลเปิดที่ไหล่ แขนหลายแห่ง
S409
แผลถลอกที่ไหล่ ต้นแขน
S609
แผลถลอกที่แขน และมือ
S617
แผลเปิดข้อมือ มือ
S700
สะโพกฟกช้ำ
S701
ขาพกช้ำ
S710
แผลเปิดที่สะโพก
S711
แผลเปิดที่ต้นขา
S800
เข่าฟกช้ำ
S807
แผลถลอกหลายแห่งที่ขา
S810
แผลเปิดที่เข่า
S817
แผลเปิดหลายแห่งของขาส่วนล่าง
S907
แผลถลอกข้อเท้า เท้า
S910
แผลเปิดข้อเท้า
S917
แผลเปิดหลายแห่งที่เท้า ข้อเท้า
T151
สิ่งแปลกปลอมที่เยื่อบุตา
T16
สิ่งแปลกปลอมในหู
T171
สิ่งแปลกปลอมในรูจมูก
T620
กินเห็ดพิษ
T509
กินยาเกินขนาด


T630
ถูกพิษงู
T632
ถูกพิษแมงป่อง
T633
ถูกพิษแมงมุม
T634
ถูกพิษแมลง กัดต่อย
T780
ช้อคจากแพ้อาหาร
T782
Anaphylacsis shock
T886
ช้อคจากแพ้ยา


V21
จักรยานยนต์ชนกับจักรยาน
V22
จักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์
V23
จักรยานยนต์ชนกับรถปิคอัพ ตู้
V24
จักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก
V27
จักรยานยนต์ชนกับสิ่งของอยู่กับที่
V28
จักรยานยนต์ล้มเอง
W01
พลัดตกหกล้ม
W03
หกล้มจากคนอื่นพลัก
W06
ตกเตียง
W07
ตกเก้าอี้นั่ง
W08
ตกจากเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์
W10
ตกบันได
W12
ตกนั่งร้าน
W13
ตกจากอาคาร
W14
ตกจากต้นไม้
W17
ตกกองฟาง
W25
แก้วบาด


W54
สุนัขกัด
W60
ไม้ทิ่มแทง
W20
วัตถุหล่นใส่
W87
ไฟฟ้าดูด
X10
สัมผัสอาหาร เครื่องดื่ม ร้อน
X13
สัมผัสไอน้ำร้อน
X17
สัมผัสเครื่องยนต์ เครื่องมือที่ร้อน
X18
สัมผัสโลหะร้อน
X20
สัมผัสงูพิษ สัตว์เลื้อยคลาน
X23
สัมผัสต่อ แตน ผึ้ง
X24
สัมผัสตะขาบกิ้งกือ
X33
ผู้เคราะห์ร้ายจากฟ้าผ่า
X99
ถูกทำร้ายจากวัตถุมีคม
Y00
ถูกทำร้ายจากวัตถุไม่มีคม
Y01
ถูกทำร้ายพลักจากที่สูง
Y04
ถูกทำร้ายจากการใช้กำลัง
Z00
ตรวจร่างกายทั่วไป
Z001
ตรวจสุขภาพเด็กดี
Z013
วัดความดันโลหิต
Z235
ฉีด T.T.
Z304
คุมกำเนิด
Z340
 ANC ใหม่
Z348
ANC เก่า
Z480
ล้างแผล เย็บแผล
Z519
ขอยา
Z710
ขอคำปรึกษา
Z760
รับยาเดิม
Y59
ฉีดวัคซีน  WBC
Z293
ตรวจหลังคลอด
Z391
Pap smear
Z308
รับถุงยางอนามัย