ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ตู้ ปณ.บ้านต๊ำ ออนไลน์
ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยบริการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ให้เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการต่อไป