ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านต๊ำ
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อาสา สามัคคี มีวินัย อุดมการณ์ ของเหล่า อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขทั่วทั้งประเทศ
เปล่งพลังดั่งเช่น สีแดง แทนความหมายว่า เสียสละ และสีน้ำเงิน แทนความหมายว่า อดทน 
ขับเคลื่อนกลไกสุขภาพด้วยเครือข่ายสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ

คำขวัญ อสม.
"แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข
บำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำเนียบประธาน อสม.ตำบลบ้านต๊ำ

นางศิรินันท์ ไชยเมือง
ประธาน อสม.ตำบลบ้านต๊ำ 
(ประธาน อสม.บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ 1)

นางบุญดี รัศมี
ประธาน อสม.บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ 2

นางสาววรรณิภา ใหญ่วงค์
ประธาน อสม.บ้านต๊ำป่าลาน หมู่ 3

นางสมนึก เหมี้ยงหอม
ประธาน อสม.บ้านท่าช้าง หมู่ 4

นางละเอียด สารนวน
ประธาน อสม.บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ 5

นางอธิษฐาน เรียนเก่ง
ประธาน อสม.บ้านต๊ำม่อน หมู่ 6

นางสาวจำแลง อ้อยหวาน
ประธาน อสม.บ้านต๊ำพระแล หมู่ 7

นายควร อ้อยหวาน
ประธาน อสม.บ้านต๊ำกลาง หมู่ 8

นางดารุณี หมั่นไร่
ประธาน อสม.บ้านต๊ำใน หมู่ 9

นางเหลียว ลายสาน
ประธาน อสม.บ้านโป่งขาม หมู่ 10

นางสาวนิภาวรรณ อ้อยงาม
ประธาน อสม.บ้านต๊ำพระแล หมู่ 11

นางทองสุข อ้อยมูล
ประธาน อสม.บ้านต๊ำม่อน หมู่ 12

นางสาวสุจิน พรหมเทพ
ประธาน อสม.บ้านท่าเรือ หมู่ 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------