ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โครงการชุมชนบ้านต๊ำดอนมูลร่วมใจ ลดขยะในครัวเรือน


                    นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ และชาวชุมชนบ้านต๊ำดอนมูล หมู่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการ "ชุมชนบ้านต๊ำดอนมูลร่วมใจ ลดขยะในครัวเรือน" เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี ด้วยเล็งเห็นถึงการร่วมกันในการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนในชุมชน เพื่อชุมชน ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนฐานความรู้ที่ 1 การคัดแยกขยะ


ฐานความรู้ที่ 2 ปั๋นเป๋าผ้า (การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก)

ฐานความรู้ที่ 3 ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ

(ไอเดียปลูกพืชสวนครัวจากขยะ)