ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ทั้งภาระหน้าที่และมิตรภาพที่คอยเชื่อมโยงการทำงานของชาวชุมชนตำบลบ้านต๊ำ คณะเจ้าหน้าที่ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สงกรานต์ปีนี้ทำให้เห็นภาพที่น่าประทับใจและความสมัครสมานสามัคคีของทุกคน ทุกฝ่าย เทศกาลแห่งความสุข กับร้อยยิ้มแห่งความสุข อยู่คู่กัน สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไปเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านต๊ำ ออกเยี่ยมหน่วยบริการชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ
เพื่อเสริมกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อปพร. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
จิตอาสาทุกคน ที่เสียสละเวลาในการอยู่ประจำหน่วยบริการ
ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเฝ้าระวัง ป้องปรามอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ 
ใน 7 วันอันตราย ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 คณะตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
นำโดย นางศิรินันท์ ไชยเมือง
ประธาน อสม.ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ทีมประธานและสมาชิก อสม.ตำบลบ้านต๊ำ 
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผอ.รพ.สต.บ้านต๊ำ 
เป็นการสืบสานประเพณีอันดีของชุมชนบ้านต๊ำสืบต่อไป
บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ชื่นมื่นกันถ้วนหน้า