ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
บ้านต๊ำป่าลาน หมู่ 3
ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

"หมู่บ้านต๊ำป่าลาน" เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2440 โดยในหมู่บ้านมีประมาณ 25 ครอบครัว อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำแม่ต๊ำที่ไหลมาจากเทือกเขาทิศตะวันตก คือ ลำน้ำแม่ต๊ำ น้ำตกจำปาทอง เพื่อจะอาศัยน้ำบริโภค ทำนา ทำสวน ทำไร่ เมื่อ พ.ศ.2480 - พ.ศ.2482 สมัยนั้นขึ้นอยู่กับจังหวัดเชียงราย ทางการได้แต่ตั้งให้ พ่อหล้า มูลเรือน ดำรงตำแหน่งกำนัน และพอปี พ.ศ.2482 - พ.ศ.2499 แต่งตั้งให้พ่อขุนวัง สีติสาร เป็นผู้ใหญ่บ้าน และมีราษฎรเพิ่มอีก 30 ครัวเรือน ต่อมาปี พ.ศ.2499- พ.ศ.2524 นายโต เดชยิ่ง ไดรับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนถัดมา ปกครองจนมีครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 40 ครัวเรือน
          
           ต่อมาเมื่ออำเภอเมืองพะเยาได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดพะเยา จนถึงปี พ.ศ.2524 ได้มีการเลือกตั้งผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านคือ นายประสิทธิ์ มะลิ จนกระทั่งมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบันผู้ใหญ่บ้าน คือ นางสาววรรณิภา ใหญ่วงค์

ความหมายของชื่อหมู่บ้าน

เดิมมีต้นลานขึ้นในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก จึงใช้เรียกชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้าน "ป่าลาน"

ประชากร
จำนวนครัวเรือน 59 ครัวเรือน ประชากร 212 คน เพศชาย 99 คน เพศหญิง 113 คน (ข้อมูลฐานทะเบียนราษฎร 1 ม.ค.2562)


แผนที่เดินทางบ้านต๊ำป่าลาน