ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรม อสม.จิตอาสาพัฒนาหน่วยงาน
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 ได้ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมจิตอาสาในกิจกรรม อสม.จิตอาสาพัฒนาหน่วยงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง อสม.เป็นอย่างดี โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการพัฒนาตัดถางหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษขยะ ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณของหน่วยงาน ทำให้สถานที่บริการสาธารณสุขของตำบลบ้านต๊ำ มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง สวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานตามนโยบาย 
Green & Clean ของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ขอชื่นชมและขอบพระคุณพี่น้อง ชมรม อสม.ทุกท่าน มา ณ โอากาสนี้