ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมโครงการค้นหา ควบคุมและป้องกันวัณโรค 2562
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดทำโครงการค้นหา ควบคุมและป้องกันภัยวัณโรคประจำปี 2562 โดยมุ่งเน้นการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และวิธีการส่งเสริมคุณภาพการรักษาโดยวิธีการ DOTs เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการรักษาวัณโรคผู้ป่วยในระดับครอบครัวและชุมชนให้มีความต่อเนื่องและมีการควบคุมโรคที่เข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

          โดยมีการจัดประชุมทบทวนสถานการณ์ คืนข้อมูลสู่พื้นที่ในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ตลอดจนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมการดำเนินการของ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน และสมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 นี้