ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
          จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2562 มีการกระจายการเกิดโรคในหลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยา รวมทั้งหลาย ๆ ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตำบลบ้านต๊ำ ได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ราย จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของทีมป้องกันควบคุมโรคติดต่อและทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว อำเภอเมืองพะเยา (SRRT) 

          ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับผู้นำชุมชน ทีม อสม.ประจำหมู่บ้าน ทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตลอดจนความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา  ได้ลงพื้นที่ในการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรค อย่างต่อเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคให้กับชาวบ้านในชุมชน การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย การร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน และมาตรการในชุมชน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี โดยเน้นหลัก 3 เก็บ 3 โรค + 5ป1ข เป็นแนวทางร่วมดำเนินการอย่างจริงจัง