ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 
1.ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

3.เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

6.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
7.อัตราตายของผู้ป่วยใน โรคหลอดเลือดสมอง

รายงานตามตัวชี้วัดNCD ClinicPlus ปี 2562
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
อนามัยแม่และเด็ก
 1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
 2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ
 3. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
 4. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง
 5. ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 
 6. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
 7. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี
 8. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
 9. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก
 10. ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
 11. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
 12. ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp
 13. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 14. ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงค์
 15. ผลการคัดกรอง Social Risk พัฒนาการเด็ก
 16. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ (TEDA4I)
 17. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4I)
 18. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I (Work Load)
 19. ทารกแรกเกิดที่ขาดออกซิเจน Apgar Score น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM
 20. ทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM
 21. ทารกคลอดมีชีพในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM
 22. ทารกที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM
 23. ทารกแรกเกิดที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI)

กลุ่มอายุ 1 ปี

กลุ่มอายุ 2 ปี

กลุ่มอายุ 3 ปี

กลุ่มอายุ 5 ปี

กลุ่มวัยเรียน

 กลุ่มผู้ใหญ่

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

การคัดกรองภาวะสุขภาพ
การเฝ้าระวัง
งานโภชนาการ

หญิงตั้งครรภ์
เด็กอายุ 0-2 ปี
เด็กอายุ 3-5 ปี
เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี
เด็กวัยเรียน
ประชาชนทั่วไป
การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป

การเข้าถึงบริการงานแพทย์แผนไทย

ข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อ Service Plan สาขาต่าง ๆ