ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมรณรงค์เคาะประตูบ้านต่อต้านวัณโรค 2562            เนื่องด้วยวัณโรค เป็นอีกหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขหลักของประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยยังมีอุบัติการณ์สูงถึง ปีละ 120,000 ราย และมีอัตราตายประมาณร้อยละ 10 หรือ 12,000 รายต่อปีประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยว่าจนถึงปี 2558 มีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคแล้วกว่า 1.8 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาของโรคร้ายนี้ และหากผู้ป่วยวัณโรคที่ควบคุมโรคได้ไม่ดี หรือได้รับการรักษาที่ไม่ครอบคลุมจะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น เชื้อดื้อยา และมีการแพร่กระจายของโรค ทำให้การควบคุมปัญหาวัณโรคมีความซับซ้อนมากขึ้น 
            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบ้านต๊ำ  จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อการค้นหาควบคุมและป้องกันภัยวัณโรค โดยมุ่นเน้นการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และวิธีการส่งเสริมคุณภาพการรักษาโดยวิธีการ DOTs เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการรักษาวัณโรคผู้ป่วยในระดับครอบครัวและชุมชนให้มีความต่อเนื่องและมีการควบคุมโรคที่เข้มแข็งต่อไป