ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
Clinical Practice Guideline Center
CPG
เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขตามบริบทของสถานบริการ บนพื้นฐานการพิจารณาใช้ข้อมูลอย่าดีที่สุด รวมทั้งเป็นแหล่งของความรู้และข้อมูลด้านสุขภาพในการสื่อสารให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจตรงกัน มีส่วนช่วยปกป้องคุ้มครองทั้งผู้ให้และผู้รับริการและการพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ