ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  มีขอบเขตการดำเนินงานบริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นสำคัญ ตลอดจนเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ

รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (อบจ.พะเยา)

  • ตารางการให้บริการคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง >>> คลินิกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทุกวันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น. โดยมีแพทย์จาก รพ.พะเยา ออกให้บริการ 
  • ตารางการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี >>> ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 2 ของทุกเดือน
ข่าวกิจกรรม/โครงการ !!! 

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้มาศึกษาดูงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term care : LCT)

กิจกรรม #อาสากล้าแผ่นดิน กลุ่มเยาวชนอาสากล้าแผ่นดินพร้อมใจกันทำกิจกรรม “ อาสาสร้างสุข “ วาดรูปสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาวะ
Anamaibantum on Google Map


แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตำบลบ้านต๊ำ
น้ำตกจำปาทอง เป็นน้ำตกที่พบเห็นในสภาพป่าดิบชื้นทั่วไป มีลักษณะเป็นน้ำตกสูงชัน น้ำใสสะอาดมีทั้งหมด 7 ชั้น โดยชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่สูง และสวยที่สุด บางชั้นจะมีสายน้ำตกลงมามีลักษณะคล้ายกับงาช้าง หรือหัวช้าง โดยแต่ละชั้นจะมีชื่อเฉพาะแตกต่างกันไป ซึ่งราษฎรแถว ๆ นั้นได้ตั้งตามลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัด จำปา หรือตาดหัวช้าง เป็นต้น น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์และมีทัศนียภาพที่สวยงาม อีกทั้งสายน้ำซึ่งตกลงมาเป็นชั้นๆ นั้นก็มีความใสสะอาด นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจ .....เที่ยวน้ำตก >>>

วัดพระธาตุโป่งขาม เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลบ้านต๊ำ และถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีพุทธสถานที่เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุโป่งขาม ภายในพระธาตุโป่งขามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นพุทธสถานเป็นเครื่องยัดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ จึงถือเป็นพระธาตุที่สำคัญแห่งหนึ่งของตำบลบ้านต๊ำ ที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่สักการบูชาของพระพุทธศาสนิกชน ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ และตำบลใกล้เคียง....เยี่ยมชมวัด >>>

Link หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูล HDC พะเยา  / ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ  / ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา / สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โรงพยาบาลพะเยา / บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา / เว็บไซต์จังหวัดพะเยา / ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย รพ.พะเยา / ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

สาระน่ารู้และวิชาการด้านสุขภาพ
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์