ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
แผนปฏิบัติงานและตารางการให้บริการ
               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ มีการจัดระบบบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการได้โดยสะดวก มีความเท่าเทียม  รวดเร็วและครอบคลุม โดยได้จัดตารางการให้บริการในแต่ละวัน มีการให้บริการทุกวันทั้งในวัน เวลาราชการ วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลและสาธารณสุข สับเปลี่ยนหมุนเวียนการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและงานบริการด้านสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ของทุกวัน---------------------------------------------------------------


กลุ่มงานและโครงสร้างภาระงาน

งานบริหารทั่วไป / งานการเจ้าหน้าที่และบุคลากร / งานธุรการ / งานสารบรรณ / งานการเงินการบัญชี
งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง / งานกฎหมายสาธารณสุข / งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
งานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี / งานแผนงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข / งานพัฒนาวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ
งานระบาดวิทยา / งานตรวจสอบควบคุมภายใน / งานสุขภาพภาคประชาชนและสาธารณสุขแนวใหม่
งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ / งานบริหารความเสี่ยงและเรื่องราวร้องทุกข์ 
งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล /งานตามนโยบายงานรักษาพยาบาล 
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน / งานตรวจรักษาโรคเบื้องต้น / งานยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 
งานชันสูตรและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น / งานควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต.(IC)

งานส่งเสริมสุขภาพ
งานวางแผนครอบครัว
งานอนามัยแม่และเด็ก / งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) / งานอนามัยโรงเรียนและกลุ่มวัยเรียน
งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ / งานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น / งานทันตสาธารณสุข
งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ / งานฝึกอบรม วิทยากร บริการวิชาการ

งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด / งานควบคุมวัณโรค / งานเอดส์
งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) / งานควบคุมป้องกันโรคมะเร็ง (มะเร็งทุกระบบ)
งานควบคุมป้องกันโรคมะเร็งในสตรี (มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก)
งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม / งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน / งานยาเสพติด สุรา และบุหรี่งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์สุขภาพ / ร้านค้า ร้านชำ ร้านอาหาร สถานบริการ
งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ / งานอนามัยที่พักอาศัยและสถานประกอบการ

งานเยี่ยมบ้านและจัดการระบบดูแลสุขภาพต่อเนื่อง (COC) / งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
งานสุขภาพจิตชุมชน / งานดูแลสุขภาพผู้พิการและฟื้นฟูสภาพ / งานผู้สูงอายุ และ Long Term Care
งานดูแล Palliative Care ในชุมชน / งานสร้างเสริมสุขภาพในวัดและศาสนสถาน 
งานประกันสุขภาพและสิทธิบัตร / งานเชื่อมโยงระบบทีมหมอครอบครัว (PCC)

แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
วันที่
เวลา
กิจกรรม/การดำเนินงาน
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
1

2

3


4


5


6


7


8


9
10

11

12


13
14


15

16

17

18
19

20
21

22

23

24

25

26
2728

29

30

31หมายเหตุ : 1. กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

2. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

3. กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค 

4. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

5. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว