ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ประมวลภาพกิจกรรมของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
      
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เคาะประตูบ้านต่อต้านวัณโรค เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน ในการค้นหา ควบคุม ป้องกัน หยุดการแพร่กระจายวัณโรค ในชุมชน ชมภาพกิจกรรม >>>

      
เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วยบริการ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากจิตอาสาและพี่น้อง อสม.หมู่บ้านต๊ำพระแล หมู่ 7 และ 11 ร่วมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานตามนโยบาย Green & Clean Hospital และขอขอบพระคุณจิตอาสาทุก ๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย ดูภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่ >>>

      
รวมพลังหยุดยั้งวัณโรค 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดทำโครงการค้นหา ควบคุมและป้องกันภัยวัณโรคประจำปี 2562 โดยมุ่งเน้นการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และวิธีการส่งเสริมคุณภาพการรักษาโดยวิธีการ DOTs เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการรักษาวัณโรคผู้ป่วยในระดับครอบครัวและชุมชนให้มีความต่อเนื่องและมีการควบคุมโรคที่เข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน
      
การรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ทีม อสม.ประจำหมู่บ้าน ทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตลอดจนความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ได้ลงพื้นที่ในการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรค ในพื้นที่บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ 2  โดยการประชาสัมพันธ์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคให้กับชาวบ้านในชุมชน การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย การร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน และมาตรการในชุมชน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี โดยเน้นหลัก 3 เก็บ 3 โรค + 5ป1ข เป็นแนวทางร่วมดำเนินการอย่างจริงจัง 
      
กิจกรรม อสม.จิตอาสาพัฒนาหน่วยบริการ >>> เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 ได้ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมจิตอาสาในกิจกรรม อสม.จิตอาสาพัฒนาหน่วยงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง อสม.เป็นอย่างดี โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการพัฒนาตัดถางหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษขยะ ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณของหน่วยงาน ทำให้สถานที่บริการสาธารณสุขของตำบลบ้านต๊ำ มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง สวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานตามนโยบาย Green & Clean ของกระทรวงสาธารณสุข 
      
เก็บตกเทศกาลสงกรานต์ 2562 Click here >>> เก็บตกบรรยากาศสงกรานต์ปีนี้ทำให้เห็นภาพที่น่าประทับใจและความสมัครสมานสามัคคีของทุกคน ทุกฝ่าย เทศกาลแห่งความสุข กับร้อยยิ้มแห่งความสุข อยู่คู่กัน สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไป ทั้งภาระหน้าที่และมิตรภาพที่คอยเชื่อมโยงการทำงานของชาวชุมชนตำบลบ้านต๊ำ คณะเจ้าหน้าที่ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

       

โครงการบ้านต๊ำม่อน ร่วมใจ ลดใช้ ลดเผา ถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 19 -26 มีนาคม 2562 คณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ร่วมกับ พี่น้องประชาชนชาวบ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมโครงการ "บ้านต๊ำม่อนร่วมใจ ลดใช้ ลดเผาถุงพลาสติก" ทั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญการการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน และลดผลกระทบของการเผาขยะที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน 

       

โครงการต๊ำดอนมูลร่วมใจ ลดขยะในครัวเรือน วันที่ 9 มีนาคม 2562  คณะนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชาวชุมชนบ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการ "ต๊ำดอนมูลร่วมใจ ลดขยะในครัวเรือน" เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนเพื่อชุมชนในการจัดการปัญหาขยะเชิงบูรณาการและยั่งยืน 
      
โครงการบ้านต๊ำม่อนร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ร่วมกับ พี่น้องประชาชนชาวบ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมโครงการ "บ้านต๊ำม่อนร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุง พลาสติก" ทั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญการการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาการสร้างต้นทางของขยะ

      
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพตามโครงการ 100 ปีการสาธารณสุขไทย หมออนามัยห่วงใยประชาชนฯ อำเภอเมืองพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน บรรยากาศการจัดงานเต็มไปด้วยพลังแห่งสุขภาพและมิตรภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลดเจ็บป่วยของประชาชนอย่างบูรณาการ ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”