ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สหสาขาวิชาชีพที่มุ่งมั่นพร้อมด้วยแรงศรัทธาในการทำงานและปฏิบัติงานด้วยใจมุ่งหวังให้การขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ให้ก้าวไปสู่การพัฒนาด้านการส่งเสริม สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน 
โดยมีภาคส่วนของภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสำคัญ


นายสุรเดช เมืองมา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

นายนภัสดลย์ ดลกวีศิลป์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

นายแดน ศรีพรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณภาภัช เดินแปง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวเปมิกา จุมปูเครือ
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวปภาวดี อ้อยหวาน
พนักงานพิมพ์

นางสาววราภรณ์ มโนจันทร์
พนักงานบริการ