ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สหสาขาวิชาชีพที่มุ่งมั่นพร้อมด้วยแรงศรัทธาในการทำงานและปฏิบัติงานด้วยใจมุ่งหวังให้การขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ให้ก้าวไปสู่การพัฒนาด้านการส่งเสริม สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน 
โดยมีภาคส่วนของภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ


นายนภัสดลย์ ดลกวีศิลป์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 


นายแดน ศรีพรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางณภาภัช เดินแปง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นางสาวเปมิกา จุมปูเครือ
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวปภาวดี อ้อยหวาน
พนักงานพิมพ์


นางสาววราภรณ์ มโนจันทร์
พนักงานบริการ